תקנון GOOSE VIBES ONLY

תנאי שימוש ורכישה

זמן אספקה ותנאי רכישת כרטיסים לאירוע:

איסוף כרטיסים ומשלוחים

• רכישת כרטיסים תתאפשר באתר הייעודי של הפעילות, בתשלום באמצעות כרטיס אשראי בתנאים המפורטים בתקנון זה.

• הרכישה מוגבלת לגילאי 18+ בלבד. כניסה ללינק מהווה הצהרה לעניין גיל המציע ועמידתו בתנאי זה. 

●מכירת הכרטיסים כפופה לשיקול דעתה המוחלט של חברת אקרמן. בכפוף לכל דין, החברה רשאית למנוע מכירת כרטיסים למי שלפי שיקול דעתה עלול/ה לגרום להפרעות באירוע ו/או לסכן את שלום המשתתפים בו ו/או את המתחם בו מצוי האירוע. עם מילוי הפרטים שלך בעת הרכישה תתבקש/י למסור לינקים לפייסבוק/אינסטגרם שלך על מנת שנוכל להבטיח את הצלחת האירוע. במסירת פרטים כאמור את/ה מאשר/ת את הסכמתך לכך שנעיין בדפים שלך ונגבש את החלטתנו לעניין מכירת כרטיסים גם על בסיסם.

•בסיום רכישת הכרטיסים, יתקבל אישור הזמנה עימו יש להגיע למלון לקבלת הכרטיסים.

למען הסר ספק מובהר כי חברת אקרמן תהיה רשאית בכל עת ובטרם השלמת רכישת הכרטיסים על ידך להפסיק ו/או להגביל את משלוח הכרטיסים, כולם או חלקם, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

•עליך להגיע לעמדת הקבלה במקום האירוע החל משעה 15:00 ביום האירוע ולהציג בפני עובדי הקבלה את כרטיס האשראי עמו בוצעה העסקה לרכישת הכרטיסים, צילום אישור ההזמנה והתשלום באמצעות כרטיס האשראי אשר נשלח אליך בדואר אלקטרוני לאחר רכישת הכרטיסים וכן אחד מאלו: תעודת זהות/רישיון נהיגה עם תמונה/ דרכון של רוכש הכרטיסים.

אי עמידה בתנאים לעיל תמנע את איסוף הכרטיסים. אין לך ולא תהיינה לך ואתה מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי חברת אקרמן  ו/או כלפי מי מטעמה בעניין זה.

הנני מאשר שקראתי והסכמתי למדיניות ותנאי השימוש מלון אלמא:

https://www.elmahotel.co.il/%d7%aa%d7%a0%d7%90%d7%99-%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a9/ 

  

  

1. אישור סופי של ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברת האשראי.

2. במידה וההזמנה לא אושרה ע"י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת ההזמנה יידרש הלקוח ליצור קשר עם שרות הלקוחות של האתר לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע ההזמנה. למען הסר ספק, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י הלקוח ואישור חברת האשראי.

3.החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו לרבות שביתות השבתות, סגר, מגבלות שנקבעו על ידי רשות מוסמכת וכיוצ"ב.

4. ביטול עסקה:

• אתה תהיה רשאי לבטל את העסקה עמנו ולקבל בחזרה את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), על ידי משלוח הודעה בכתב ל-    חברת אקרמן באמצעות מערכת הודעות האתר, בדואר אלקטרוני ו/או בדואר רשום בתוך ארבעה עשר ימים מיום קבלת הכרטיסים ובתנאי שמועד הביטול אינו חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו מתקיים האירוע הקשור לכרטיסים המבוטלים ובלבד שהחזרת ל- חברת אקרמן  בכתובת יד חרוצים 31, בניין 10+11 אזור התעשייה פולג, נתניה מיקוד 42505 את כל הכרטיסים אשר ביטלת וכי אלו לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש. מובהר כי בכל מקרה של ביטול העסקה כאמור ישולם על ידך דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מסכום ההזמנה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם, למעט במקרה בו בוטלה ההזמנה על ידך עקב פגם, אי התאמה או אי אספקת הנכס, כמפורט בסעיף 14ה(א) לחוק הגנת הצרכן שאז לא יגבה ממך דמי ביטול.

•בנוסף, אתה תהיה רשאי לבטל את העסקה עמנו בתקופה החלה משבעת הימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו מתקיים האירוע הקשור לכרטיסים המבוטלים ועד 72 שעות קודם למועד שבו מתקיים האירוע הקשור לכרטיסים המבוטלים ובמקרה זה תחויב בתשלום דמי ביטול בשיעור של 100% מסכום ההזמנה. במידה ותבטל את העסקה עמנו במהלך 72 שעות הקודמים למועד שבו מתקיים האירוע הקשור לכרטיסים המבוטלים או תמנע מלעשות שימוש בכרטיסים אתה תחויב בתשלום מלוא סכום העסקה.

על אף האמור לעיל, במקרה בו תמציא אישור רפואי תקף (בדיקה מוסדית) לפיו היית חולה מאומת בקורונה במועד האירוע, ובכפוף לכך שלא נעשה כל שימוש בכרטיסים שנרכשו על ידיך, נשיב לך, בכפוף לבדיקה ולאישור, את כספך, בהפחתת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מסכום ההזמנה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם. 

5. תמונות המוצגות באתר נועדו להמחשה בלבד.

6. כל מידע, ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת האתר, בכתב ומראש. כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים עפ"י החוק.

7. האתר מתחייב לשמור על פרטיות המשתמשים לרבות מידע אודות הרוכשים. הפרטים של הלקוחות לא יעבור לצד ג'.

 

כללי

•חברת אקרמן  עושה כל שביכולתה על מנת להבטיח את הנאתך המלאה מהכרטיסים אותם רכשת ומהשירותים אותם קיבלת.

• עמידה בתנאים המפורטים בתקנון זה הינה תנאי יסודי ומהותי לרכישת הכרטיסים וההשתתפות באירוע.

• מובהר כי ההשתתפות באירוע הינה על אחריות המשתתפים בלבד.

•עליך ועל מי מטעמך המגיעים לאירוע החובה לנהוג בהתאם לנהלים ולכללים החלים על האירוע ועל מקום קיום האירוע ועליך לוודא ולבדוק בטרם ביצוע התשלום את הכללים והנהלים המחייבים וכי הם מתאימים לכל צרכיך. מובהר כי ל- חברת אקרמן אין שליטה ויכולת פיקוח על הכללים והנהלים החלים על האירוע ועל מקום האירוע וכי ל- חברת אקרמן אין כל אחריות בקשר לנהלים ולכללים אלו ולך אין ולא תהיינה לך ואתה מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי חברת אקרמן ו/או כלפי מי מטעמה בקשר לעניינים אלו.

•חברת אקרמן  מבקשת להבהיר כי לא יתאפשר ביטולם של כרטיסים מחמת אירועים ספציפיים כגון, מצב ביטחוני ובכלל זה גיוס בצו 8, אשפוז וכיוצב'. מובהר כי חברת אקרמן כלל אינה מבטחת אותך ו/או מי מטעמך ו/או את הרכוש ו/או במקרה של ביטול הכרטיסים מכל סיבה שהיא ועליך לדאוג בעצמך ועל חשבונך, ככל שתרצה בכך, לביטוח מתאים, בהתאם לצרכיך. כמו כן עליך לבדוק בעצמך ועל אחריותך בלבד כי לא חלה כל הגבלה בריאותית או אחרת, לרבות הריון, אשר עשויה למנוע ממך ו/או ממי מטעמך את ההגעה ו/או ההימצאות ו/או ההנאה מהאירועים ו/או בכל הקשור אליהם אשר הוזמנו על ידך ומובהר כי בכל מקרה האחריות תחול עליך בלבד.

אקרמן אינה אחראית לשירותים / פעילויות הניתנים על ידי צדדים שלישיים גם אם הן ניתנים במסגרת האירוע ו/או מכוח רכישת הכרטיסים לאירוע.

חברת אקרמן  אינה מתחייבת שהאירוע לא יופרע או שיתקיים כסדרו ללא מגבלות או הפסקות, ינוהל ללא טעויות, יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות ותקלות. מובהר בזאת, כי בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, תהיה חברת  אקרמן, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לנקוט כל צעד על מנת למזער ו/או לנטרל מגבלות ו/או הפסקות, לרבות להפסיק את האירוע ו/או לבטלו לחלוטין ו/או לנקוט כל

צעד אחר, ולך לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי חברת אקרמן ו/או מי מטעמה.

ברכישת הכרטיסים כל משתתפ/ת, מסכימ/ה ומאשר/ת כי ייתכן שההשתתפות באירוע תצולם ותשודר, לרבות בשילוט, בעיתונות, בדף המותג, באתר החברה ו/או באתרי אינטרנט אחרים או אמצעי מדיה אחרים, וכי בעצם ההשתתפות באירוע מביעים המשתתפים את הסכמתם לצילומם (תמונות סטילס ו/או  צילום ווידאו) ולפרסום צילומים כאלה במדיות השונות, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של חברת אקרמן.

חברת אקרמן תהיה ראשית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי משתתפים במסגרת רכישת הכרטיסים לאירוע (שם, כתובת פיזית/דיגיטלית, פרטי התקשרות, וכד') לצרכי שיווק, קידום מכירות, משלוח עדכונים, הצעות וכד'. שימוש זה ייעשה על ידי החברה בלבד והחברה לא תעביר אותו לצד שלישי כלשהו – אלא אם תידרש לעשות זאת לפי כל דין. עם רכישת הכרטיסים לאירוע נותנים המשתתפים את הסכמתם לשמירת פרטים אלה על ידי חברת אקרמן ולשימוש בהם כאמור לעיל. ניתן יהיה לבטל הסכמה זו בכל עת בהודעה לחברה ב  info@akkerman.co.il 

אני רוצה להזמין